• banner
 • Sporządzanie listy płac
 • Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników
 • Sporządzanie umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Rozliczenia składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego i podatników
 • Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • Przygotowanie raportów kadrowych
 • PFRON
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA, ZUA, ZWUA
 • Sporządzanie rocznych raportów RMUA
 • Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach pracowników
 • Ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Składanie wniosków o pomoc publiczną z PUP

Frau im Büro mit Rechenmaschine